Trị nám hiệu quả bằng sữa chua

0
129

Nám da th??ng xu?t hi?n ? nh?ng ph? n? t? 20 – 50 tu?i tuy không gây h?i ??n s?c kh?e nh?ng l?i ?nh h??ng ??n v? ??p th?m m? m?i ng??i. Có r?t nhi?u nguyên nhân gây ra nám nh? do ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i, n?i ti?t t?, do nh?ng m? ph?m hay do gen di truy?n. Tr? nám r?t khó và c?n kiên trì trong th?i gian lâu dài.

tri-nam-hieu-qua-bang-sua-chua

Hi?n nay có r?t nhi?u cách tr? nám b?ng ph??ng pháp t? nhiên và nh?ng lo?i m? ph?m tr? nám c?ng ???c bày bán trên th? tr??ng. Nh?ng vi?c tr? nám b?ng nh?ng nguyên li?u s?n có và nh?ng ph??ng pháp t? nhiên luôn ???c ch? em ?u tiên l?a ch?n hàng ??u.

Công d?ng c?a s?a chua:

S?a chua không nh?ng t?t cho s?c kh?e mà còn là m?t nguyên li?u làm ??p r?t h?u ích và ti?n d?ng v?i ch? em ph? n? ?? giúp ch? em có m?t v? ??p toàn di?n.Hàm l??ng canxi trong s?a chua khá cao, do v?y, n?u th??ng xuyên ?n s?a chua, b?n s? t?ng c??ng s?c kh?e c?a x??ng và ng?n ng?a loãng x??ng. ?i?u này ??c bi?t quan tr?ng v?i ch? em ph? n?, nh?t là nh?ng ch? em ?ang ? giai ?o?n ti?n mãn kinh và mãn kinh b?i ? các giai ?o?n này, do s? thay ??i hormone mà ch? em c?n nhi?u canxi ?? t?ng c??ng s?c kh?e cho x??ng.

Các vi khu?n lactobacillus trong các lo?i s?a chua có th? giúp làm gi?m tình tr?ng viêm x?y ra kh?p c? th?, ??c bi?t là ? nh?ng ng??i b? viêm kh?p. Các vi khu?n lành m?nh c?ng có th? làm gi?m và ng?n ch?n tình tr?ng viêm trong ru?t, gi?m nguy c? ung th? ??i tr?c tràng và bàng quang.

?n s?a chua hàng ngày có th? giúp b?n có ???c m?t vòng eo lý t??ng ?? tho?i mái m?c nh?ng chi?c qu?n jean hi?n ??i. ???c bi?t nh?ng ng??i áp d?ng ?n kiêng k?t h?p v?i s?a chua giúp gi?m t?i 22% kích th??c c?a vòng eo so v?i nh?ng ng??i ch? áp d?ng ?n kiêng ??n thu?n.

Ph??ng pháp tr? nám b?ng s?a chua:

Nguyên li?u:

– 3 thìa s?a chua

– 1 thìa m?t ong nguyên ch?t.

Th?c hi?n:

– Làm s?ch da m?t.

– Tr?n 3 thìa s?a chua v?i 1 thìa m?t ong nguyên ch?t thành h?n h?p.

– ??p h?n h?p s?a chua và m?t ong lên m?t và th? giãn kho?ng 15 – 20 phút, sau ?ó r?a s?ch l?i v?i n??c ?m.

tri-nam-hieu-qua-bang-sua-chua-001

M?t n? ch? bi?n t? s?a chua k?t h?p v?i m?t ong là công th?c dành cho nh?ng ch? em s? h?u làn da khô. Th?c hi?n th??ng xuyên 1 – 3 l?n/ tu?n ?? cho hi?u qu? tr? nám t?t nh?t. Trong khi s?a chua giúp làm m? nám, sáng da thì m?t ong s? cung c?p ?? ?m c?n thi?t cho da và ng?n ng?a các d?u hi?u lão hóa. Ch? sau th?i gian ng?n tình tr?ng da khô c?a b?n s? ???c c?i thi?n và nám s? m? ?i ?áng k?.

Ngoài ra chúng ta c?ng có th? k?t h?p vi?c ??p m?t n? v?i u?ng Gluta White Plus ?? h? tr? t? bên trong. Gluta White Plus ch?a r?t nhi?u d??ng ch?t ??c bi?t là vitamin C giúp nuôi d??ng da, c?i thi?n da m?t cách nhanh chóng, ng?n ng?a oxy hóa và lão hóa da, giúp làm m? v?t nám, v?t nh?n, tàng nhang cho da c?ng sáng m?n màng. Brett Cecil Authentic Jersey

BÌNH LUẬN