Theo các nghiên c?u cho th?y ngh? r?t h?u ích trong vi?c t?y ?i các t? bào ch?t, làm gi?m các v?t thâm s?m, d??ng da sáng m?n và ch?ng lão hóa, nh? ch?a m?t l??ng l?n vitamin cùng ch?t curcumin. Bên c?nh ?ó, b?t ngh? có tính kháng khu?n cao còn giúp h? tr? tr? và ng?n ng?a m?n hình thành, mang ??n làn da kh?e m?nh.

Cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? + d?u d?a

Công th?c b?t ngh? + d?u d?a r?t thích h?p v?i ch? em có làn da khô. D?u d?a v?i l??ng vitamin E d?i dào cùng các axit béo không tan trong n??c, giúp cung c?p ?? ?m, b?o v? da không b? m?t n??c. ??ng th?i nuôi d??ng da m?m m?i, t?ng c??ng s?c ?? kháng cho da và ng?n ng?a hình thành n?p nh?n.

Nguyên li?u:

– 50 gram b?t ngh?

– 3 thìa d?u d?a

– 1 ít n??c ?m

Cách làm:

Cho t?t c? các nguyên li?u ?ã chu?n b? vào m?t cái chén s?ch, dùng thìa khu?y th?t ??u t?o h?n h?p sánh m?n. Ti?p ?ó làm ??t da, ngay lúc da còn ?m b?n thoa lên da, v?a thoa v?a k?t h?p massage nh? nhàng, nh?m giúp nh?ng d??ng ch?t trong b?t ngh? + d?u d?a th?m th?u sâu vào da và t?ng kh? n?ng t?y t? bào ch?t. T?m l?i sau 10 phút và th?c hi?n cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? hi?u qu? này m?i tu?n 2 – 3 l?n.

Cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? + m?t ong

Do thành ph?n ch?a axit alpha hydroxy, axit malic, các axit amin,vitamin C… nên m?t ong ?em l?i r?t nhi?u công d?ng trong vi?c ch?m sóc làn da phái ??p, giúp gi?m m?n, t?y t? bào ch?t, d??ng ?m và nh?t là làm sáng da. Chính vì v?y, t?m tr?ng b?ng b?t ngh? và m?t ong th??ng xuyên, b?n s? nhanh chóng s? h?u làn da tr?ng m?n t? nhiên.

Nguyên li?u:

– 50 gram b?t ngh?

– 3 thìa m?t ong

– 1 ít n??c ?m

Cách th?c hi?n:

Tr?n chung b?t ngh?, m?t ong và n??c ?m l?i v?i nhau ?? ???c h?n h?p s?n s?t. T?m xong, b?n nh? nhàng thoa h?n h?p v?a ch? bi?n lên kh?p ng??i, k? c? vùng m?t trong kho?ng 15 phút. Cu?i cùng t?m s?ch l?i m?t l?n n?a. T?t nh?t hãy áp d?ng cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? t?i nhà v?i m?t ong 2 – 3 l?n/tu?n.

Cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? + s?a t??i và chanh

S?a t??i làm s?ch da, kích thích các t? bào m?i phát tri?n, nuôi d??ng da sáng màu, m?m m?i h?n. Chanh v?i l??ng vitamin C d?i dào và ch?t axit t? nhiên, có tác d?ng t?y tr?ng, gi?m nh?n h?u hi?u. S? k?t h?p hoàn h?o gi?a 3 nguyên li?u này s? giúp làn da x?n màu tr?ng lên nhanh chóng ch? sau th?i gian ng?n.

Nguyên li?u:

– 50 gram b?t ngh?

– 3 thìa s?a t??i không ???ng

– 2 thìa n??c c?t chanh

Cách làm:

B?n hòa b?t ngh?, s?a t??i không ???ng và n??c c?t chanh l?i v?i nhau. Khi ?ã t?m xong b?n l?y h?n h?p thoa lên da và nh? nhàng chà xát, chú ý các vùng da s?n c?ng nh? khu?u tay, ??u g?i, bàn chân, tàn tay… Th? giãn trong 15 phút ?? các d??ng ch?t th?m th?u h?t vào da, b?n t?m s?ch l?i. Th?c hi?n ?úng h??ng d?n cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? 2 l?n/tu?n.

Cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? + cám g?o

Cám g?o ch?a vô s? d??ng ch?t và các lo?i vitamin t?t v?i s? phát tri?n c?a làn da, kích thích tái t?o da, lo?i l?p t? bào già nua và ?c ch? s?n sinh s?c t? melanin, giúp làn da tr?ng h?ng và c?ng m?n. Khi ph?i h?p cùng v?i cám g?o, t?o thành m?t gi?i pháp ch?m sóc da hoàn h?o, khi?n làn da b?n sáng h?n.

Nguyên li?u:

– 3 thìa b?t ngh?

– 3 thìa b?t g?o

– S?a t??i không ???ng

Cách làm:

??u tiên b?n ?? b?t ngh?, b?t g?o vào chén s?ch, r?i thêm m?t l??ng s?a t??i v?a ?? vào và tr?n ??u lên. B??c ti?p theo b?n làm ??t da, l?y h?n h?p ??p lên da toàn thân và massage. Gi? yên kho?ng 10 – 15 phút sau thì t?m s?ch. Th??ng xuyên làm cách t?m tr?ng b?ng b?t ngh? và cám g?o 2 l?n/tu?n, s? cho k?t qu? b?t ng?.

Theo Xuân Ninh

 Eli Harold Jersey

BÌNH LUẬN