Siêu mẫu Cù Ngọc Quý khoe dáng nóng bỏng như tượng tạc

0
416

Siêu m?u Cù Ng?c Quý khoe dáng nóng b?ng nh? t??ng t?c
By Lan Nguy?n at 09:20 lam-dep No comments
S? h?u th? hình ??p là ?i?u ?áng m? ??c c?a t?t c? m?i ng??i, nh?t là các ngh? s?, chân dài, di?n viên, ca s?… Tuy v?y ch?ng ph?i t? nhiên mà h? có ???c thân hình thon g?n cùng ch? s? các vòng ?o tuy?t ??p n?u không tr?i qua quá trình t?p luy?n nghiêm ng?t ??y n? l?c, th??ng xuyên có m?t ? phòng gym v?i nh?ng bài t?p c??ng ?? cao …..
M?i quý ??c gi? theo dõi hình ?nh t?p gym c?a các sao vào 9h00 h?ng ngày trên chuyên m?c Làm ??p.

Siêu m?u Cù Ng?c Quý khoe dáng nóng b?ng nh? t??ng t?c - 001
Cù Ng?c Quý t?ng góp m?t trong top 10 Siêu m?u Vi?t Nam 2011 và nh?n gi?i Siêu m?u thân thi?n n?m 2012. Cô s? h?u thân hình nóng b?ng v?i s? ?o ba vòng 84-63-91 và chi?u cao 1m72.
Siêu m?u Cù Ng?c Quý khoe dáng nóng b?ng nh? t??ng t?c - 002
Ng??i m?u gây chú ý ? g??ng m?t có nét lai Tây, tuy nhiên tr??c ?ây l?i không ???c ?ánh giá cao v? vóc dáng. Không d?ng l?i t?i ?ó, Cù Ng?c Quý quy?t theo ?u?i cho mình hình t??ng cá tính, m?nh m? nh?ng không kém ph?n quy?n r?.
sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-004
Cù Ng?c Quý chia s?, cô c? g?ng th??ng xuyên t?p gym 3 – 5 bu?i m?i tu?n ?? nâng cao th? l?c và gi? dáng. Ngoài ra siêu m?u còn t?p c? yoga ?? giúp c? th? d?o dai, t??i tr?.

sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-003

sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-005
U?ng nhi?u n??c và ?n nhi?u rau qu? c?ng là cách c?a cách làm ??p ??n gi?n c?a ng??i ??p.

sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-006sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-007 sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-008

Các bài t?p b?ng, tay, vai và mông luôn là ?u tiên hàng ??u c?a Cù Ng?c Quý. Không t?p n?ng nh?ng nhi?u l?n và liên t?c là bí quy?t c?a cô.
sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-009Cù Ng?c Quý gi? ?ây nóng b?ng và cá tính h?n bao gi? h?t

sieu-mau-cu-ngoc-quy-khoe-dang-nong-bong-nhu-tuong-tac-010
? th?i ?i?m hi?n t?i, Siêu m?u Cù Ng?c Quý v?n ??u ??n tham gia trình di?n và các ho?t ??ng trong showbiz. Ngoài ra cô ?ang có mong mu?n tr? thành m?t giáo viên d?y yoga th?c th?.
Video h??ng d?n t?p luy?n m?t s? ??ng tác c? b?n c?a Ng?c Quý

Photographer: Lê T?n Th?o
Stylist: L?u T??ng

 Jeremy Kerley Authentic Jersey

BÌNH LUẬN