R?ng x?u có nhi?u ki?u và nhi?u d?ng khác nhau, ?ôi khi r?t khó xác ??nh c? th? tình tr?ng r?ng x?u. Tuy nhiên, mu?n bi?t r?ng x?u ph?i làm sao nh?t thi?t ph?i xác ??nh ???c chính xác ho?c t?i thi?u c?ng ph?i ??c l??ng ???c t??ng ??i tr??ng h?p r?ng x?u ? d?ng nào. B?i v?y, Nha khoa Paris xin ??a ra nh?ng nhóm tr??ng h?p r?ng x?u c? th? sau ?ây ?? b?n bi?t cách ch?a tr? chính xác nh?t.

1. Màu r?ng x?u ph?i làm sao?

?ây là nguyên nhân khi?n cho r?ng x?u ph? bi?n nh?t. Vì r?ng x?n màu, có màu không tr?ng ??p là tình tr?ng mà b?t c? ai c?ng g?p ph?i do tác ??ng c?a th?c ph?m và nh?ng y?u t? khác nh? thu?c kháng sinh. Song m?c ?? x?n màu có th? khác nhau ? t?ng ng??i. V?y tr??ng h?p màu r?ng x?u ph?i làm sao?

Chúng ta hoàn toàn có th? làm tr?ng tr? l?i ?? kh?c ph?c. N?u r?ng x?n màu do th?c ph?m thì có th? dùng ph??ng pháp t?y tr?ng b?ng thu?c. Sau khi ch?u tác ??ng c?a thu?c t?y tr?ng, màu men r?ng s? thay ??i hoàn toàn, tr?ng sáng và bóng ??p h?n.

N?u r?ng x?n màu do nhi?m kháng sinh thì ch? có th? làm tr?ng b?ng cách làm m?t dán s? ho?c b?c r?ng s? ?? th?m m? l?i màu r?ng. Vì men r?ng ?ã nhi?m kháng sinh không th? t?y tr?ng ???c. ?u ?i?m c?a cách làm m?t dán và b?c r?ng s? là v?a giúp hàm r?ng tr?ng bóng l?i ch?nh ???c hình th? c?a r?ng ??p và ??t t? l? chu?n h?n.

2. Hình th? r?ng x?u ph?i làm sao?

R?ng b? thi?u men r?ng, mô r?ng do s?t m?, gãy v? ho?c b?n thân hình th? r?ng b?m sinh quá nh?, quá to, không ??p là d?ng r?ng x?u do hình th? r?ng không chu?n. Khi ?ó, có th? s?a r?ng x?u b?ng cách b?c l?i thân r?ng s? ?? t?o hình l?i thân r?ng ??p và chu?n h?n.

B?nh lý nh? thi?u s?n men r?ng là khuy?t mô r?ng, mòn r?ng làm hình th? r?ng b? x?u. B?nh sâu r?ng c?ng s? làm màu r?ng tr? nên x?u h?n. Trong tr??ng h?p này, r?ng x?u ph?i làm sao? Cách kh?c ph?c t?t nh?t là ?i?u tr? b?nh lý sau ?ó ph?c hình l?i b?ng r?ng s?.

3. R?ng x?u ph?i làm sao khi m?c sai th? và sai l?ch v? trí?

?ó là tình hu?ng r?ng m?c xiêu v?o, m?c l?ch không ?úng v? trí, th? r?ng b? vênh ho?c kênh l?ch. Nh?ng sai khác này s? gây ra cho hàm r?ngv? kh?p kh?nh, không ??u ??n th?ng hàng.

Trong tình hu?ng này r?ng x?u ph?i làm th? nào ?? kh?c ph?c ???c?

Ni?ng r?ng chính là cách làm r?ng ??u và ??p t?t giúp giú ch?a r?ng x?u. Và công ngh? Ni?ng r?ng m?c cài 3M UGSL là gi?i pháp lý t??ng ?? kéo r?ng v? ?úng v? trí th?m m? và ?úng th? r?ng chu?n, hài hoà, th?ng hàng và ??u ??n v?i nhau.

Công ngh? này ???c chính các bác s? c?a b?nh vi?n R?ng hàm m?t hàng ??u Hoa K? là b?nh vi?n Forsyth sáng ch? thành công d?a trên s? v?n d?ng sáng t?o h? th?ng m?c cài linh ??ng s? 1 là Unitek Gemini. Nh? th?, quá trình ni?ng r?ng ???c ??m b?o, th?m m? theo ?úng l? trình d? li?u, không x?y ra sai khác b?t th??ng. Công ngh? giúp ch?nh r?ng an toàn không có h?i cho r?ng và x??ng hàm trong và sau khi ch?nh nha.

Ngoài công ngh? ch?nh th? r?ng, Paris còn s? h?u ??c quy?n nh?ng công ngh? khác có th? khôi ph?c hình th? r?ng, màu r?ng và ch?a tr? b?nh lý tri?t ??, hi?u qu?, an toàn nh?t. Do ?ó, v?i nh?ng tình hu?ng r?ng x?u khác nhau, Nha khoa Paris c?ng có th? giúp b?n kh?c ph?c ???c tri?t ??.

N?u b?n c?ng ?ang b?n kho?n r?ng x?u ph?i làm sao nh? các tình hu?ng trên, có th? liên h? v? Nha khoa Paris theo s? Hotline ho?c g?i câu h?i t? v?n online theo form d??i ?ây ?? ???c bác s? t? v?n chi ti?t nh?t. T.J. Green Womens Jersey

BÌNH LUẬN