Phương pháp giữ dáng của Thu Minh

0
360

V?i cú l?t xác m?nh m? trong phong cách, Thu Minh ngày càng kh?ng ??nh hình m?u ng??i ph? n? lý t??ng trong m?t công chúng.

phuong-phap-giu-dang-cua-thu-minh-01
– Nhi?u ng??i cho r?ng tr??c ?ây, ngoài gi?ng hát, Thu Minh không ?? l?i nhi?u ?n t??ng trong lòng khán gi?. Ch? ngh? sao?

– Th?t ra khi nhìn l?i nh?ng hình ?nh c?a Thu Minh tr??c ?ây, b?n thân tôi c?ng th?y mình quá ?? tâm nhi?u vào gi?ng hát và không chú ý vào vi?c xây d?ng hình ?nh. ?ây là ?i?m thi?u sót mà tôi ?ã và ?ang kh?c ph?c trong su?t th?i gian v?a qua.

– T? khi nào ch? th?y vi?c mình nên thay ??i hình ?nh là ?i?u c?n thi?t?

– ?ó là lúc tôi b?t ??u tham gia vào v? trí hu?n luy?n viên “Gi?ng hát Vi?t” mùa ??u tiên. Ch??ng trình giúp hình ?nh Thu Minh g?n g?i h?n v?i công chúng.

Bên c?nh ?ó, ch?ng c?ng luôn ? bên c?nh và nh?c nh? tôi v? t?m quan tr?ng c?a vi?c gi? gìn hình ?nh c?a mình. Anh ?y th??ng t? tay ch?n ?? cho v?, t? v?n phong cách, và còn ?ích thân ch? v? ?i làm ??p n?a. ?i?u này thôi thúc tôi tr? thành ng??i ph? n? ??p h?n ?? không ph? công ch?ng.

– V?y ch? nh?n ???c gì sau cú chuy?n mình m?nh m? này?

– Tôi không còn xu?t hi?n trong top sao x?u n?a và t?o ???c hình ?nh riêng thanh l?ch và quy?n r? h?n. ?ó là ?i?u giúp tôi c?m th?y t? tin lên r?t nhi?u trong cu?c s?ng gia ?ình và s? nghi?p. Tôi c?m th?y h?nh ph?c vì mình ?ã có s? thay ??i ?úng ??n.

– Hi?n nay không thi?u nh?ng ngôi sao tr? trung, có ngo?i hình b?t m?t và ?a d?ng phong cách, ? tu?i 40, Thu Minh có bao gi? c?m th?y mình “c?” ?i không?

– N?u v?i hình ?nh tr??c ?ây thì tôi s? suy ngh? r?t nhi?u v? v?n ?? này, nh?ng v?i Thu Minh hi?n t?i, b?n thân tôi t? tin mình có m?t s?c h?p d?n riêng, có ?? ??m, t?ng tr?i và ?? chín c?a ngh? ?? không b? lép v? tr??c nh?ng ngôi sao tr? tài n?ng.

– H?n n?a, tôi lúc nào c?ng ý th?c hoàn thi?n b?n thân mình m?i ngày, t? k? n?ng cho ??n ngo?i hình, luôn nh?c nh? b?n thân ph?i ??p h?n ?? th?y mình t??i m?i và tràn ??y n?ng l??ng.

phuong-phap-giu-dang-cua-thu-minh-02

– Nhi?u ng??i cho Thu Minh là hình m?u lý t??ng c?a ng??i ph? n? v?n toàn, h?nh phúc. Ch? ngh? sao v? ?i?u này?

– Tôi không dám ngh? mình là hình m?u nào h?t. ?i?u tôi làm ???c thì nh?ng ph? n? khác c?ng có th? làm ???c, mi?n là các b?n luôn ý th?c yêu th??ng và trân tr?ng b?n thân mình.

Thu Minh ch? mu?n nh?n nh? v?i các b?n r?ng: “Các b?n có th? h?i h?n vì nhi?u th?, nh?ng các b?n s? không bao gi? ph?i h?i h?n v? vi?c mình ?ã ??p lên”.

Theo: meogiamcan.com

 Cody Whitehair Jersey

BÌNH LUẬN