B? là lo?i trái cây ngon b? d??ng ???c dùng làm sinh t? r?t ngon và cung c?p nhi?u ch?t dinh d??ng cho c? th?. B? có r?t nhi?u tác d?ng th?n k? nh? làm tóc bóng m??t, ch?m sóc da, ch?m sóc m?t… Chính vì nh?ng tác d?ng th?n k? nh? th? mà nhi?u ch? em luôn tin t??ng và áp d?ng trong làm ??p.

Theo dõi bài vi?t d??i ?ây và th? áp d?ng làm ??p cho mình nhé.

Ch?m sóc tóc m?m m??t và kích thích m?c tóc t? b?

Mái tóc khô x?, thi?u s?c s?ng thì hãy áp d?ng ngay nguyên li?u t? b?. ?ây là ph??ng pháp c?u cánh cho mái tóc b?n c?c hi?u qu? ??y. Nh? nh?ng d??ng ch?t có trong b? nh? vitamin A, E, K, D, B và các khoáng ch?t. Vì th?, nhi?u chuyên gia khuyên b?n nên s? d?ng b? ?? ch?m sóc tóc và kích thích tóc m?c nhanh chóng.

Ch?m sóc tóc m?m m??t và kích thích m?c tóc t? b?
Ch?m sóc tóc m?m m??t và kích thích m?c tóc t? b?

Th?c hi?n: Chu?n b? 1 qu? b? chín, 1 qu? tr?ng gà và 2 thìa d?u oliu. Qu? b? l?y ph?n th?t tr?n v?i tr?ng gà và d?u oliu ?ã chu?n b? s?n, tr?n ??u cho t?i khi t?o thành h?n h?p s?n s?t sau ?ó thoa lên tóc. Th? gi?n kho?ng 30 phút sau g?i ??u v?i d?u g?c bình th??ng.

??p m?t n? b?

B? là m?t trong nh?ng m?t n? r?t t?t cho da, giúp da d??ng ?m m?m m?n, ch?ng lão hóa, s?n ch?c và làm da tr?ng t? nhiên.

Th?c hi?n: L?y ph?n th?t trái b? tr?n l?n v?i 2 thìa s?a chua không ???ng tr?n th?t ??u. ??p h?n h?p lên lên da m?t th? giãn kho?ng 15-20 phút r?a s?ch v?i n??c mát.
Dùng b? làm s?a r?a m?t hàng ngày
Dùng b? làm s?a r?a m?t hàng ngày v?a mang hi?u qu? cao mà không gây m?n c?m hay kích ?ng nh? nh?ng lo?i m? ph?m khác. S?a r?a m?t t? ch? này giúp da tr? nên sáng bóng, t?y s?ch b?i b?n và m?n cám cho da giúp da thêm m?n màng.

Th?c hi?n: B?n ch? c?n t?o h?n h?p g?m m?t lòng ?? tr?ng, m?t n?a c?c s?a t??i và m?t n?a qu? b?, sau ?ó say nhuy?n . Thoa h?n h?p lên m?t r?i massage m?t nh? nhàng trong kho?ng 15 phút r?i r?a s?ch m?t b?ng n??c ?m. ?ây s? là lo?i s?a r?a m?t an toàn, hi?u qu?, phù h?p m?i lo?i da và siêu r?.

B? giúp m?t sáng rõ, kh?e m?nh

M?t trong nh?ng cách ch?m sóc m?t hi?u qu? t? thiên nhiên ?ó là dùng b?. Giúp ?ôi m?t kh?e m?nh, sáng rõ và t?p trung h?n sau m?t ngày làm vi?c v?i máy tính. H?n n?a, ch?m sóc t? b? giúp ??i m?t thêm long lanh và thu hút nhi?u h?n.

Dùng b? làm s?a r?a m?t hàng ngày
Dùng b? làm s?a r?a m?t hàng ngày

Th?c hi?n: L?a ch?n trái b? chín v?a, b? ?ôi, bóc v? và b? h?t. M?i t?i s?t b? thành lát m?ng ??p lên vùng xung quanh m?t. N?m th? giãn kho?ng 30 phút sau ?ó r?a s?ch.
Hy v?ng, nh?ng công d?ng th?n k? t? b? mà Siêu Th? Làm ??p v?a chia s? t?i cho b?n, s? giúp b?n có thêm ki?n th?c và t?n d?ng làm ??p t? trái b?. Chúc b?n thành công! Derek Stepan Womens Jersey

BÌNH LUẬN