Xu?t hi?n trong các s? ki?n l?n nh?, Kim So Huyn luôn ch?n cho mình nh?ng chi?c ??m tr?ng tinh khôi tôn lên v? ngây th?, ?áng yêu c?a mình.

Là th? h? di?n viên tr? n?i ti?ng c?a Kbiz, Kim So Huyn s? h?u "gia tài" ?? s? nh?ng b? phim truy?n hình khi m?i ch? 17 tu?i.
Là th? h? di?n viên tr? n?i ti?ng c?a Kbiz, Kim So Huyn s? h?u “gia tài” ?? s? nh?ng b? phim truy?n hình khi m?i ch? 17 tu?i.
Không ch? gây ?n t??ng v?i kh? n?ng di?n xu?t tài ba, cô nàng còn khi?n c?ng ??ng m?ng ?iên ??o b?i ngo?i hình "xinh lung linh".
Không ch? gây ?n t??ng v?i kh? n?ng di?n xu?t tài ba, cô nàng còn khi?n c?ng ??ng m?ng ?iên ??o b?i ngo?i hình “xinh lung linh”.
S? h?u khuôn m?t tròn b?u b?nh, cô nàng "ma n?" này gây ?n t??ng cho ng??i khác b?i v? ?áng yêu, ngây th? c?a mình.
S? h?u khuôn m?t tròn b?u b?nh, cô nàng “ma n?” này gây ?n t??ng cho ng??i khác b?i v? ?áng yêu, ngây th? c?a mình.
Có l? vì th? mà So Huyn th??ng ch?n cho mình nh?ng b? ??m mang nét "công chúa" nh? th? này khi ?i d? s? ki?n.
Có l? vì th? mà So Huyn th??ng ch?n cho mình nh?ng b? ??m mang nét “công chúa” nh? th? này khi ?i d? s? ki?n.
Nh?ng chi?c ??m v?i thi?t k? nhi?u l?p b?ng b?nh th??ng là s? l?a ch?n s? 1 c?a cô nàng.
Nh?ng chi?c ??m v?i thi?t k? nhi?u l?p b?ng b?nh th??ng là s? l?a ch?n s? 1 c?a cô nàng.
So Huyn c?ng ti?t l? mình c?c kì yêu thích màu tr?ng.
So Huyn c?ng ti?t l? mình c?c kì yêu thích màu tr?ng.
Nét tinh khôi c?a nh?ng b? ??m tr?ng không ch? mang ??n v? ng?t ngào cho cô nàng...
Nét tinh khôi c?a nh?ng b? ??m tr?ng không ch? mang ??n v? ng?t ngào cho cô nàng…
...mà còn th? hi?n s? tinh t?, ??ng c?p trong phong cách th?i trang.
…mà còn th? hi?n s? tinh t?, ??ng c?p trong phong cách th?i trang.
V?a gi? ???c nét tr? trung ?úng v?i ?? tu?i, So Huyn trông v?n thanh l?ch khi ch?n chi?c ??m tr?ng này tham gia m?t bu?i trao gi?i.
V?a gi? ???c nét tr? trung ?úng v?i ?? tu?i, So Huyn trông v?n thanh l?ch khi ch?n chi?c ??m tr?ng này tham gia m?t bu?i trao gi?i.
Cô nàng xinh nh? m?t nàng công chúa Disney khi di?n chi?c ??m tr?ng b?ng b?nh này.
Cô nàng xinh nh? m?t nàng công chúa Disney khi di?n chi?c ??m tr?ng b?ng b?nh này.
Dù thi?t k? khá c?u kì...
Dù thi?t k? khá c?u kì…
...hay ??n gi?n, So Huyn v?n trông r?t xinh ph?i không nào?
…hay ??n gi?n, So Huyn v?n trông r?t xinh ph?i không nào?
Theo: Bestie.vn

 Tim Brown Authentic Jersey

BÌNH LUẬN