T? làm son ? nhà ?ang tr? thành m?t xu h??ng vì son t? làm s? an toàn h?n, không làm thâm môi và ??c bi?t là không ??t ti?n.

Trong s? nh?ng màu son ???c phái ??p ?a chu?ng, màu s?n ?? r?c r? là l?a ch?n ph? bi?n nh?t. Không nh?ng th? hi?n ???c c?m giác m?nh m?, son ?? còn t?o s?c quy?n r? và lôi cu?n cho phái ??p.

huong-dan-tu-lam-son-moi-tai-nha-01

D??i ?ây là 3 cách t? làm son ?? t?i nhà:

Công th?c 1: Son môi t? c? d?n ??

B?t c? d?n khô

1 thìa cà phê d?u hoa h??ng d??ng

1 thìa cà phê sáp ong

Cho d?u hoa h??ng d??ng cùng sáp ong vào bát và ?un ch?y d??i ng?n l?a nh?. Sau ?ó, cho b?t c? d?n vào h?n h?p, tùy ?? ??m nh?t c?a son mà b?n thích. Tr?n h?n h?p th?t ??u r?i cho vào h? ??ng. H?n h?p sau khi ngu?i s? tr? thành son môi.

Công th?c 2: Son môi thành ph?n t? nhiên

1 thìa cà phê b? h?t m? ho?c b? ca cao

1 thìa cà phê d?u d?a

Vài gi?t tinh d?u (tùy thích)

Vài gi?t màu th?c ph?m màu ??

1/4 thìa cà phê b?t ca cao ho?c b?t qu?

Cho d?u d?a, b? h?t m? vào bát nh?. ??t bát vào n?i n??c nóng ho?c d??i ng?n l?a nh? ?? h?n h?p tan ch?y. Cho t?t c? nguyên li?u còn l?i vào và kh?y ??u. Cu?i cùng, ?? h?n h?p ra h? ch?a. L?u ý không ?? ??y h? vì son s? ??y lên và ch?m n?p h?.

huong-dan-tu-lam-son-moi-tai-nha-02

Công th?c 3: Son môi ?? d??ng ?m

1 thìa cà phê sáp song

3 thìa cà phê d?u ôliu ho?c d?u h?nh nhân ng?t

Vài gi?t tinh d?u (ví d? tinh d?u hoa o?i h??ng, tinh d?u qu? ho?c b?c hà)

Vài gi?t màu th?c ph?m màu ??

?un ch?y sáp ong d??i ng?n l?a nh?. Cho t?t c? nguyên li?u còn l?i vào sáp son. Cu?i cùng, cho h?n h?p vào h? ??ng. Khi h?n h?p ngu?i h?n s? tr? thành là son môi.

Ngu?n t?ng h?p internet

 Ja’Whaun Bentley Jersey

BÌNH LUẬN