Giúp cải thiện sức khỏe, vóc dáng tại nhà với 5 tư thế đơn giản tập yoga

0
132

Cu?c s?ng hi?n ??i, b?n r?n cùng v?i vi?c ph?i ng?i làm vi?c c? ngày t?i v?n phòng càng khi?n các ch?c n?ng trong c? th? không ho?t ??ng tr?n tru và làn da thi?u s?c s?ng.
Cu?c s?ng hi?n ??i, b?n r?n cùng v?i vi?c ph?i ng?i làm vi?c c? ngày t?i v?n phòng càng khi?n các ch?c n?ng trong c? th? không ho?t ??ng tr?n tru và làn da thi?u s?c s?ng. Các nàng hãy cùng tham kh?o và th?c hi?n 5 t? th? ??n gi?n t?p yoga t?i nhà sau ?? có tác d?ng c?i thi?n nhan s?c và s?c kh?e vô cùng hi?u nghi?m nhé.

T? th? thi?n ??nh

Ng?i xu?ng th?m, hai chân b?t chéo nhau, chân trái ??t lên ?ùi ph?i, chân ph?i ??t lên ?ùi trái, hai tay ??t lên ?ùi. L?ng ng?i th?ng nh?ng không c?ng, h? th?p vai, th? l?ng ng??i. Hít vào b?ng m?i ??y h?i c?ng b?ng và th? ra h?t h?i b?ng mi?ng.

5 t? th? ??n gi?n t?p yoga t?i nhà giúp c?i thi?n vóc dáng

T?p yoga t?i nhà m?i ngày 10-30 phút s? giúp b?n t?nh tâm, t?p trung lâu h?n, c?i thi?n trí nh?, trí óc nh?y bén h?n.

T? th? cái cây – Tree pose

? bài t?p yoga t?i nhà này, chu?n b? ? t? th? ??ng, hai chân ch?m vào nhau, hai bàn tay ??t lên hông. D?n tr?ng l??ng c? th? lên chân trái, chân ph?i g?p cong l?i, bàn chân ph?i ??t lên ph?n ?ùi trong c?a chân trái. V?i nh?ng b?n m?i b?t ??u có th? ??t chân vào nh?ng ?i?m th?p h?n nh? m?t cá chân, và nâng cao d?n lên t? t?. Gi? t? th? 30 giây ??n 1 phút r?i h? th?p xu?ng, ??i bên và t?p t??ng t? ? bên còn l?i.

giup-cai-thien-suc-khoe-voc-dang-tai-nha-voi-5-tu-the-don-gian-tap-yoga-02

??ng tác này s? giúp b?n d?o dai, gi? th?ng b?ng t?t ??ng th?i giúp t?ng tính ?àn h?i c?a x??ng và c?t s?ng.

T? th? Full lord of the dance

B?t ??u v?i t? th? ??ng th?ng, hai chân r?ng b?ng vai, tay th? l?ng. Chân trái co, t? t? nâng ra sau, tay trái ??a ra sau ch?m m?i chân trái. Hóp nh? b?ng, chân tr? ch?c, m?t h??ng v? phía tr??c. Hít th? ??u và gi? l?i t? 10-15 nh?p ??m. ??i bên và th?c hi?n t??ng t?.

giup-cai-thien-suc-khoe-voc-dang-tai-nha-voi-5-tu-the-don-gian-tap-yoga-03

T? th? t?p yoga t?i nhà ??n gi?n này s? giúp c? ?ùi, b?ng s?n ch?c, t?o nên vóc dáng g?i c?m.

T? th? Half fish pose

Ng?i tho?i mái trên th?m. Hít sâu, xoay ng??i 45 ?? v? bên trái, hai tay ch?p l?i tr??c ng?c, co chân trái sát vào ng??i, chân ph?i du?i, cánh tay ph?i ??t trên ?ùi trái. C?m nh?n l?c c?ng ? b?ng và ?ùi trong. Gi? nguyên t? th? trong 30 giây, ??i bên và th?c hi?n t??ng t?.

giup-cai-thien-suc-khoe-voc-dang-tai-nha-voi-5-tu-the-don-gian-tap-yoga-04

??ng tác t?p yoga t?i nhà này s? giúp c? b?ng và c? ?ùi trong thon g?n, l?ng và vai ???c th? giãn, ng?n ng?a các b?nh ?au l?ng, vai; c?i thi?n h? tiêu hóa.

T? th? Upward-Facing Dog

Chu?n b? t? th? n?m s?p trên th?m. Hai tay ch?ng, cánh tay vuông góc xu?ng th?m, bàn tay úp. Ki?ng m?i chân, t? t? nâng ng??i lên cao, ngã ??u ra sau. Gi? t? th? tay và m?i chân ch?c, cân b?ng không xê d?ch trong 10 – 15 nh?p th? r?i tr? v? t? th? ban ??u.

giup-cai-thien-suc-khoe-voc-dang-tai-nha-voi-5-tu-the-don-gian-tap-yoga-05

T? th? t?p yoga t?i nhà ??n gi?n này s? giúp cho c? ng?c và vai ???c kéo c?ng, t? ?ó giúp c?i thi?n vòng b?ng, gi?m áp l?c lên c?t s?ng và giúp gi?m ?au l?ng.

Nam Hie (Ngu?n: T?p chí Phái ??p ELLE)

 Patrik Laine Womens Jersey

BÌNH LUẬN