S?o và v?t thâm luôn là n?i ám ánh c?a t?t c? phái ??p. Chúng không ch? gây m?t th?m m? mà còn khi?n ch? em ph? n? thi?u t? tin khi giao ti?p và g?p khó kh?n khi trang ?i?m . Nguyên nhân ch? y?u d?n ??n vi?c hình thành s?o và v?t thâm là do m?n tr?ng cá. D??i ?ây, chúng tôi gi?i thi?u ??n b?n 2 công th?c ??n gi?n và r? ti?n ?? th?i bay nh?ng ??m s?o và v?t thâm x?u xí trên da

H?n h?p tr? v?t thâm

Nguyên li?u b?n c?n chu?n b?:

2 tép t?i

1/2 qu? d?a chu?t

1/2 qu? cà chua

cong-thuc-tri-seo-va-vet-tham-se-bien-mat-sau-3-tuan-tai-nha-001

Cách th?c hi?n:

B??c 1: D?a chu?t g?t v?, b? h?t, c?t khúc cho vào máy xay sinh t?.

B??c 2: Cà chua c?t mi?ng nh?, t?i bóc v? cho vào máy xay cùng d?a chu?t r?i xay nhuy?n h?n h?p.

B??c 3: R?a qua m?t v?i n??c, sau ?ó thoa ??u h?n h?p v?a t?o lên da.

B??c 4: Th? giãn 30 phút r?i r?a l?i v?i n??c s?ch ?? k?t thúc quá trình.

B?n áp d?ng công th?c này 2 l?n/tu?n. Th?c hi?n liên t?c sau 2 tu?n, b?n s? th?y nh?ng v?t thâm m? d?n ?i ??ng th?i làn da c?ng tr?ng m?n lên trông th?y.

H?n h?p tr? s?o

Nguyên li?u b?n c?n chu?n b?:

  • 1 qu? chanh
  • 1 qu? tr?ng gà
  • S?a chua không ???ng
  • M?t ong

seo-va-vet-tham-se-bien-mat-sau-3-tuan-voi-2-cong-thuc-don-gian-2

Các b??c th?c hi?n:

B??c 1: B?n v?t l?y 4 thìa n??c c?t chanh vào bát nh?, sau ?ó thêm 3 thìa s?a chua, 1 thìa m?t ong, 1 lòng tr?ng tr?ng gà vào ?ánh th?t bông h?n h?p.

B??c 2: R?a qua m?t v?i n??c r?i thoa ??u h?n h?p lên vùng da b? s?o. Massage nh? nhàng theo chuy?n ??ng vòng tròn ?? h?n h?p th?m vào da.

B??c 3: Gi? nguyên m?t n? 15 phút r?i r?a l?i v?i n??c ?m.

B??c 4: Cu?i cùng, b?n thoa n??c hoa h?ng ?? d??ng ?m và se khít l? chân lông.

B?n áp d?ng h?n h?p này 2 – 3 l?n/tu?n. Sau 3 tu?n áp d?ng, b?n s? th?y nh?ng v?t s?o m? d?n ?i.

 Zemgus Girgensons Womens Jersey

BÌNH LUẬN