Nám là gì? Có th? hi?u ?ây là m?t bi?u hi?n r?i lo?n da gây tr? ng?i v?i màu s?c t? nhiên trên da c?a b?n. M?t ng??i b? nám s? làm hình thành các b?n vá l?i màu s?m h?n có th? nhìn th?y rõ ràng trên vùng da m?t. Nh? chúng ta ??u bi?t, các s?c t? melanin ???c s?n xu?t trong các l?p bi?u bì (l?p ngoài cùng c?a da) s? quy?t ??nh cho màu s?c c?a da.

1. N??c c?t chanh

?ây ???c coi là cách t?t nh?t ?? xóa nám m?t cách t? nhiên. S? d?ng th??ng xuyên n??c c?t chanh t??i, bôi vào vùng b? nám da hay ?ang hình thành các h?c t? melanin, các vùng nám da x?u xí s? d?n d?n m? ?i và bi?n m?t. Vi?c dùng hàng ngày n??c c?t chanh s? cho th?y s? c?i thi?n ?áng k? v? s? l??ng xu?t hi?n c?a nám trên da. M?t trong nh?ng thành ph?n quan tr?ng c?a n??c c?t chanh là axit citric, là m?t axit có tính ch?t t? nhiên, giúp lo?i b? vùng da b? ??i màu, giúp làm m? d?n v?t nám, làm sáng da m?t t? nhiên. Bôi n??c c?t chanh lên vùng nám da, ?? trong vòng 10-15 phút, ?em r?a m?t b?ng n??c ?m s?ch.

tri-nam-bang-chanh

L?u ý: không nên gi? n??c chanh trên da h?n 20 phút, nó có th? làm h?i ??n da c?a b?n.

2. Hành tây

?ây l?i là m?t cách ?i?u tr? nám t? nhiên k? di?u có th? ch?a lành tình tr?ng da nám. ??u tiên , c?t hành tây thành t?ng mi?ng r?t nh?, tách r?i các mi?ng hành tây cho kh?i dính vào nhau, sau ?ó ngâm chúng vào gi?m và dùng mi?ng hành ?ã ngâm gi?m lên vùng da b? ?nh h??ng (có th? dùng hành tây xay nhuy?n ngâm gi?m và ??p lên vùng da b? nám).

N??c ép hành tây c?ng h?u ích ?? lo?i b? nh?ng ??m nâu. ??u tiên c?t hành tây thành t?ng mi?ng r?t nh? (ho?c có th? xay nhuy?n hành tây), sau ?ó b?c chúng vào trong m?t m?nh v?i th?a s?ch và v?t l?y n??c hành tây. Tr?n n??c ép hành tây v?i gi?m theo t? l? 1:1, dùng bông th?m dung d?ch này và bôi lên vùng da b? ?nh h??ng, s? d?ng hai l?n trong m?t ngày . C? 2 cách trên sau khi bôi hay ??p lên da 10-15 phút, ?em r?a s?ch b?ng n??c ?m.

L?u ý: v?i hành tây, th?i gian có th? m?t vài tu?n, b?n c?n kiên trì áp d?ng cho ??n khi ??m nâu hoàn toàn bi?n m?t.

3. K?t h?p các lo?i tinh d?u trong tr? nám da

C? hai l?i tinh d?u hoa o?i h??ng và tinh d?u trà ??u có th? ch?a b?nh, và h?n h?p 2 lo?i tinh d?u này c?ng ?óng góp hi?u qu? ?? ?i?u tr? nám. Tr?n 2 lo?i tinh d?u theo t? l? 1:1, áp d?ng 3-4 l?n m?i ngày s? giúp làm sáng da và gi?m nám. M?t s? k?t h?p khác v?i tinh d?u hoa cúc và tinh d?u hoa o?i h??ng l?i là m?t bi?n pháp kh?c ph?c có hi?u qu? trong ?i?u tr? nám.

4. D?a chuô?t cung là m?t cách tr? nám da hay và d? làm

Hãy nói l?i t?m bi?t nám v?i d?a chu?t nhé. S? d?ng n??c ép d?a chu?t ho?c m?t n? d?a chu?t c?ng có ích trong vi?c lo?i b? nám da m?t. Không ch? v?y, nh?ng nh??c ?i?m trên da nh? m?n, da không m?n màng….ph?n ?ng khá t?t v?i ph??ng thu?c t? nhiên này. ??m ?en k?t h?p v?i nám s? s?m bi?n m?t v?i vi?c th??ng xuyên s? d?ng m?t n? hay n??c ép d?a chu?t ?? ch?m sóc da m?t.

5. Gi?m táo

Gi?m táo là m?t s?n ph?m có th? tìm ???c trong nhi?u gia ?ình, ?ây c?ng là m?t s?n ph?m giúp lo?i b? nám da hi?u qu?. Tr?n gi?m táo và n??c theo t? l? 1:1 và dùng bông th?m lau m?t. Gi?m v? c? b?n là m?t ch?t làm se, co l?i b? m?t da; giúp làm cho da ??p h?n và m??t mà h?n.

S? d?ng gi?m táo t? lâu ???c coi là m?t trong nh?ng bi?n pháp kh?c ph?c cho làn da ??p. Dùng bông th?m dung d?ch gi?m táo, bôi lên vùng da b? ?nh h??ng b?i nám, sau kho?ng 5-10 phút ?em r?a s?ch b?ng n??c ?m, khuy?n khích nên ?? da khô t? nhiên và không dùng kh?n lau. Bi?n pháp này giúp tr? nám da ??ng th?i cho da t??i sáng h?n, cách tr? nám da này ch?c ch?n khuy?n khích.

cach-tri-nam-da-mat-hieu-qua-nhat-tai-nha-tu-thien-nhien-1

6. Lô h?i (nha ?am)

Lô h?i s? giúp cho b?n có m?t làn da kh?e m?nh, hãy s? d?ng gel lô h?i, ?ây là m?t thành ph?n c?a h?u h?t các s?n ph?m dùng ch?m sóc da, do kh? n?ng c?a nó giúp gi?m b?t các v?n ?? v? da r?t hi?u qu?. B?n có th? dùng tr?c ti?p gel lô h?i l?nh cho khu v?c b? ??i màu c?a da. Xoa bóp nh? nhàng gel vào vùng da b? ?nh h??ng, áp d?ng m?t vài tu?n s? th?y nh?ng ?i?m t?i màu b? m? d?n ?i. Ngoài ra, áp d?ng m?t cách ch?m sóc da khác v?i lô h?i: tr?n gel lô h?i v?i vitamin E và tinh d?u hoa anh th?o, m?i tu?n m?t l?n c?ng có tác d?ng gi?m h?c s?c t? trên da.

7. Nghê

Ngh? c?ng n?m trong danh sách các ph??ng pháp ch?a tr? nám t? nhiên. Cách làm m?t n? ngh? tr? nám da: tr?n n??c c?t chanh v?i b?t ngh?, dùng bông hay c? ?? bôi lên vùng da b? ?nh h??ng ?? lo?i b? nám da. Ngh? có tác d?ng khi?n cho melanin b? “ng?ng” s?n xu?t quá nhi?u, giúp gi?m thi?u nh?ng ??m nâu trên da m?t. Bôi trong kho?ng 10-15 phút, sau ?ó r?a s?ch b?ng n??c s?ch.

tebally.com

 Tyreke Evans Authentic Jersey

BÌNH LUẬN