M?i mùa khác nhau chúng ta c?n l?a ch?n nh?ng món trang ?i?m khác nhau c?ng nh? có nh?ng cách trang ?i?m khác nhau. V?i mùa ?ông thì kem d??ng ?m, kem n?n, má h?ng… là nh?ng th? không th? thi?u ??i v?i ch? em. Hãy cùng xem trang ?i?m mùa ?ông chúng ta c?n nh?ng gì nhé!

Trang ?i?m mùa ?ông thì c?n nh?ng món ?? nào?

1. Kem d??ng ?m

?ây là món ?? trang ?i?m c?c k? c?n thi?t. Ngay c? khi ?ã s? h?u làn da d?u thì b?n v?n c?n ph?i gi? l??ng n??c cho da. N?u nh? da r?t khô thì b?n c?ng có th? c?n thêm các lo?i serum ??c bi?t dành riêng cho làn da m?t n??c. ?? cho l?p trang ?i?m mùa ?ông không gi?ng nh? là b? “m?c” thì vi?c bôi 1 l?p m?ng kem d??ng ?m tr??c khi ?ánh kem n?n là 1 vi?c khá quan tr?ng.

cach-trang-diem-mua-dong-dep-001

2. Kem n?n CC

CC cream (Color Correcting cream) bao g?m t?t c? l?i ích c?a kem n?n BB cream, nh? là ??c tính ch?ng n?ng và ???c t?ng c??ng thêm m?t s? l?i ích ch?m sóc da b? sung. ?ó chính là ?i?u ??c bi?t c?n thi?t giúp cho nh?ng quý cô c?n ph?i gi?i quy?t 1 v?n ?? c? th? nh? là: t?ng s?c t? da, che ??y ?i n?p nh?n, v?t s?o m?n tr?ng cá ho?c là 1 vài khuy?t ?i?m khác mà d? b? phát hi?n.

3. Kem highlight

Mùa ?ông thì da m?t th??ng x?n. V?y nên, b?n s? không th? thi?u kem highlight ?? giúp cho khuôn m?t b?ng sáng và thêm ph?n r?c r?, ngoài nh?ng công d?ng b?t sáng cho khu v?c g?n gò má, ph?n s?ng m?i, b?n c?ng có th? dùng kem highlight ?? t?o các ?i?m nh?n cho ?ôi môi c?a mình b?ng cách dùng nó cho vùng da ? ph?n môi trên, vi?c dùng kem highlight cho vùng da này s? t?o ra hi?u ?ng cho ?ôi môi ???c ??y ??n h?n.

4. Son môi màu ??m

Son môi là 1 món ?? không th? thi?u c?a các quý cô, và ?ây c?ng là 1 y?u tô tiên quy?t giúp cho khuôn m?t b?n thêm b?ng sáng và lôi cu?n. Vào mùa ?ông thì các quý cô s? ?a dùng nh?ng màu son ?m, ?ó là gam màu ??m nh? là ?? ?un, màu m?n, h?ng tím, và thay vì vi?c l?a ch?n màu son bóng.

5. Má h?ng d?ng kem

Kem má h?ng s? d? t?o ?? ?ng cho ?ôi má, và ??c bi?t là vào mùa ?ông, nó s? mang l?i v? ??p trong su?t, t? nhiên nh? th? ?ó là 1 s? h?ng hào, kh?e m?nh phát ra t? bên d??i làn da, ch? không ph?i do 1 l?p kem bên trên b? m?t.

cach-trang-diem-mua-dong-dep-002

6. Gel k? m?t

???ng vi?n k? m?t s? khi?n cho ?ôi m?t c?a b?n trông th?t linh ho?t và t?nh táo h?n. Gel k? m?t ?en không ch? ???c ?a s? d?ng trong m?i phong cách trang ?i?m mà ?ây còn là phù h?p v?i nhi?u tone da nh?t, ngoài ra thì b?n c?ng có th? l?a ch?n thêm các màu xanh navy ??m và màu nâu ??m ?? cho m?t thêm ph?n quy?n r? h?n trong mùa Thu/?ông này.

(Ngu?n Phannu.vn)

 Blake Coleman Womens Jersey

BÌNH LUẬN