Cách trang điểm làm mắt to đẹp

Chút khéo léo ch? v?i cây bút chì k? m?t s? giúp cho b?n s? h?u m?t ?ôi m?t to tròn quy?n r? g?p ?ôi. ?ôi m?t c?a b?n có th? h?i nh?, và b?n mong mu?n s? có ???c ?ôi m?t to tròn và quy?n r? h?n. ?i?u này s? hoàn toàn có th? c?i thi?n ???c qua s? trang ?i?m khéo léo khi th?c hi?n cách trang ?i?m làm m?t to h?n d??i ?ây. Chì k? m?t (Eyeliner) là 1 món ?? trang ?i?m m?t vô cùng quan tr?ng (bên c?nh mascara, ph?n bóng m?t…). Chúng tôi s? h??ng d?n b?n dùng Eyeliner ?? m?t trông to h?n t? 2,3 l?n.

Cách trang ?i?m làm m?t to h?n ra 1 cách t? nhiên

B??c th? 1: Tay ph?i b?n ?n vào kéo lông mày ph?i lên phía trên, mi m?t thì m? m?t góc 45 ?? ?? nhìn rõ ???c ???ng mí m?t. Tay trái b?n c?m chì k? m?t, k? sát vào ???ng chân mi.

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-001
B?n c?n l?u ý là k? ??m ? gi?a và nh? d?n v? 2 ??u. Làm nh? v?y giúp t?ng ?? l?n c?a con ng??i.

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-002

B??c th? 2: K? mi d??i, thì ??m ? phía ?uôi m?t, nh?t và m?nh d?n ? phía bên trong. L?u ý c? t?o ???c ???ng k?t n?i t? nhiên c?a ???ng k? mi trên v?i mi d??i.

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-003

B??c th? 3: Nh?m m?t l?i, s? d?ng t?m bông ??u nh? ?? xoa ??u lên ???ng k? mi trên kho?ng 4 ??n 5 ???ng. Vi?c này s? giúp cho ???ng k? m?t trông nh?t và t? nhiên h?n nhi?u, ??ng th?i, hãy m? r?ng ph?m vi c?a ???ng k?.

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-004

B??c th? 4: Hãy m? m?t, r?i s? d?ng t?m bông lau theo ???ng k? d??i c?ng trong kho?ng 4,5 l?n. ??u ?ó không ch? giúp cho m?u chì ???c tán ??u h?n, mà còn giúp cho b?n l?y ?i ???c nh?ng m?ng m?u bám ? d??i chân lông mi. Sau khi ?ã lau b?ng t?m bông thì ???ng k? m?t nhìn s? t? nhiên và có chi?u sâu h?n nhi?u.

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-005

B??c th? 5: S? d?ng bút lông k? m?t tán ??u m?t chút ph?n m?u ?en xám (nh?t h?n m?u c?a chì k? m?t) lên mu bàn tay

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-006

B??c th? 6: S? d?ng bút lông k? m?t ?ó ph? bóng m?t, men theo ???ng ? lông mi d??i.

cach-trang-diem-lam-mat-to-hon-007
B?n s? d?ng tay kéo lông mày nh?ch lên cao, r?i ti?p t?c ph? bóng m?t sát vào ???ng lông mi ? trên v?i bút lông.
B?n s? d?ng tay kéo lông mày nh?ch lên cao, r?i ti?p t?c ph? bóng m?t sát vào ???ng lông mi ? trên v?i bút lông.
?ánh l?i ? ???ng chân mi phía d??i ?? t?o ra ???c s? th?ng nh?t ? c? 2 ???ng mi.
Sau ?ó thì b?n hoàn thi?n các b??c trang ?i?m ti?p theo nh? là ?ánh b?u m?t, k? lông mày, chu?t mascara., g?n mi gi? … ?? thành qu? ??t ???c cao nh?t.
Sau ?ó thì b?n hoàn thi?n các b??c trang ?i?m ti?p theo nh? là ?ánh b?u m?t, k? lông mày, chu?t mascara., g?n mi gi? … ?? thành qu? ??t ???c cao nh?t.

(Ngu?n Misskhue.com)

 Zach Fulton Womens Jersey

BÌNH LUẬN