Mong mu?n có ???c m?t khuôn m?t tr?ng m?n và r?ng r? không c?a riêng ai. Ch? c?n th?c hi?n cách làm ??p da m?t t? thiên nhiên ??n gi?n m?i ngày mà mình b?t mí ngay sau ?ây b?n s? th?y ni?m ao ??c ?ó là trong t?m v?i.

Khi mà n?n công nghi?p m? ph?m phát tri?n r?m r? v?i vô vàn ch?ng lo?i khác nhau thì phái ??p có th? là n?n nhân c?a nh?ng s?n ph?m kém ch?t l??ng, ??c h?i cho da n?u không may ch?n ph?i. Tuy b?n r?n th?t ??y, nh?ng nhi?u ch? em v?n dành th?i gian m?i ngày ?? r?a m?t b?ng n??c vo g?o, hay m?i tu?n ??u ??p m?t n? trái cây, t?m tr?ng da b?ng công th?c t? ch? t?i nhà,… ?ây là cách làm ??p da vô cùng ??n gi?n, an toàn, ti?t ki?m và duy trì v? ??p làn da lâu dài mà b?n nên phát huy. Và n?u nh? ch?a th?c hi?n thì hãy áp d?ng ngay bí quy?t làm ??p da sau ?ây, ?? m?i sáng th?c d?y b?n luôn có ???c m?t g??ng m?t t??i t?n và r?ng r? nhé!

cach-lam-dep-da-mat-don-gian-moi-ngay-tu-thien-nhien-1

Cách làm ??p da m?t t? thiên nhiên ??n gi?n

1. T?y t? bào ch?t b?ng bã cafe và ???ng nâu

B??c ??u tiên trong c?m nang làm ??p là t?y t? bào ch?t, b?n có th? s? d?ng bã cafe k?t h?p v?i ???ng nâu, ??ng v?i b? ?i nguyên li?u này sau khi nhâm nhi m?t tách cafe vào m?i bu?i sáng nhé, b?i nó s? giúp ích cho b?n r?t nhi?u ??y. Cafein s? h?i b?n n?u dùng quá nhi?u nh?ng s? d?ng ?úng cách thì ?ây là li?u thu?c tuy?t v?i giúp tinh th?n tho?i mái. H?n n?a, chúng còn ???c ch?ng minh r?t t?t cho da. T?n d?ng bã cafe giàu cafein, ch?t ch?ng oxy hóa k?t h?p cùng ???ng nâu chúng s? giúp làn da b?n tr? nên th? giãn, lo?i b? các v?t thâm s?m và nh?ng t? bào da già c?i hi?u qu?. Th?c hi?n 2-3 l?n/tu?n là cách t?y t? bào da ch?t ??n gi?n và ti?t ki?m nh?t.

 

Cách làm: Tr?n 1/2 chén bã cafe cùng 3 thìa ???ng nâu v?i nhau. Làm ??t da b?ng n??c và thoa h?n h?p này lên m?t, k?t h?p massage nh? nhàng. Sau kho?ng 15 phút thì r?a l?i b?ng n??c mát. Th?c hi?n bí quy?t làm ??p da m?t t? nhiên này tu?n 1-2 l?n.

2. Làm ??p da t? m?t ong, chanh t??i và tr?ng gà

Cách làm ??p da m?t t? thiên nhiên này b?n nên ghi nh? và th?c hi?n ngay! Ch?c kh?i ph?i bàn v? công d?ng c?a nh?ng nguyên li?u này ?úng không nào. S? k?t h?p gi?a các thành ph?n giàu ch?t ch?ng oxy hóa, thanh t?y da nh? nhàng và cung c?p các d??ng ch?t c?n thi?t cho da, s? giúp b?n có ???c làn da tr?ng m?n màng không tì v?t. Không ch? làm tr?ng da nhanh chóng, công th?c này còn ng?n ch?n s? hình thành n?p nh?n, giúp làn da nhanh chóng hàn g?n các v?t th??ng và m? thâm nám n?u ch?ng may da m?t b? cháy n?ng.

cach-lam-dep-da-mat-don-gian-moi-ngay-tu-thien-nhien-2

Cách làm: Th?c hi?n cách làm ??p t?i nhà này r?t ??n gi?n, cho 2 thìa m?t ong và m?t lòng tr?ng tr?ng gà vào chén r?i ?ánh tan. Ti?p t?c cho thêm vài gi?t n??c c?t chanh (?i?u ch?nh sao cho phù h?p v?i t?ng lo?i da) và khu?y ??u. R?a m?t s?ch b?ng n??c ?m và lau khô, sau ?ó bôi kem d??ng tr?ng da này lên nh? nhàng. Sau kho?ng 30 phút thì r?a l?i b?ng n??c ?m và bôi kem d??ng da.

3. D??ng ?m da t?i ?a b?ng chu?i và s?a chua hàng ngày

M?o làm ??p da b?ng công th?c này ???c nhi?u b?n gái tin dùng vì công d?ng mà nó mang l?i khi?n h? ph?i b?t ng?. V?i l??ng axit lactic d?i dào, s?a chua không ???ng là gi?i pháp làm tr?ng da hi?u qu?, k?t h?p cùng chu?i v?i ??c ?i?m n?i b?t là làm sáng da và d??ng da thì ?ây là m?t n? d??ng ?m h?u hi?u cho làn da khô d?i dào s?c s?ng.

Cách làm: Xay nhuy?n 1/2 qu? chu?i chín sau ?ó cho thêm s?a chua không ???ng theo l??ng phù h?p ?? ???c h?n h?p s?n s?t. Làm s?ch da r?i bôi m?t n? d??ng ?m này lên trong kho?ng 20 phút r?i r?a l?i b?ng n??c mát. Th?c hi?n m?o v?t làm ??p m?i ngày b?n s? c?m nh?n s? thay ??i rõ r?t.

Ngoài vi?c áp d?ng nh?ng cách làm ??p da t?i nhà trên, b?n gái chúng mình hãy thay ??i thói quen hàng ngày sao cho th?t khoa h?c, u?ng nhi?u n??c và ?n nhi?u rau c? qu?,… là bí quy?t giúp b?n có làn da không tu?i ??y.

Chúc b?n gái chúng mình có ???c làn da m?n màng và tr?ng kh?e nhé! Patrick Wiercioch Authentic Jersey

BÌNH LUẬN