Cách giảm mỡ bụng hiệu quả ngay tại nhà

0
239
Cách giảm mỡ bụng hiệu quả dễ làm tại nhà

Qu?n b?ng b?ng g?ng rang mu?i, tr?ng gà m?t ong, r??u g?ng là 3 cách gi?m m? b?ng hi?u qu? ???c ch? em ?a chu?ng.

1. Qu?n g?ng rang mu?i

Theo ?ông y, dùng mu?i rang lên ? ?? nóng cao s? giúp làm s?n c? b?ng, gi?m m? th?a, h?n ch? nh?n da vùng b?ng. K?t h?p mu?i v?i g?ng rang có tác d?ng c?c k? t?t cho s?c kh?e, giúp m?ch máu l?u thông liên t?c, c? b?ng s?n ch?c. Không nh?ng th?, g?ng rang mu?i còn giúp tr?ng da, xóa các v?t thâm, r?n.

G?ng rang mu?i còn giúp tr?ng da, xóa các v?t thâm, r?n.
G?ng rang mu?i còn giúp tr?ng da, xóa các v?t thâm, r?n.

Nguyên li?u:

– 1kg g?ng t??i

– 300gram mu?i

– 1 t?m v?i s?ch

Cách th?c hi?n:

Ch??m mu?i g?ng rang: G?ng làm s?ch, b?m nh? sau ?ó ?? mu?i và g?ng rang khô, th?t nóng. Sau ?ó dùng kh?n v?i ch??m lên b?ng, massage ??u ??n. Qu?n trong 60 phút sau ?ó tháo ra ti?p t?c massage b?ng. Chú ý có th? rang nóng sau ?? ch??m nhi?u l?n.

2. Qu?n nilon tr?ng gà m?t ong

B?n có th? qu?n b?t c? v? trí nào c?a c? th? tích t? nhi?u m? nh? b?p tay, b?p ?ùi, eo, b?ng d??i… H?n h?p tr?ng gà và m?t ong có tác d?ng d??ng m?m, ?m vùng da tr? nên m?n màng h?n. Khi ?un nóng h?n h?p giúp ??y nhanh quá trình ?ánh bay m? th?a. K?t h?p v?i màng b?c th?c ph?m h? tr? t?i ?a tiêu hao m?, gi?i phóng n?ng l??ng d? th?a, l?y l?i vòng eo thon g?n ch? sau 1 tu?n.

Nguyên li?u

+ 1 qu? tr?ng gà

+ 3 thìa m?t ong

+ Tinh d?u b??i

+ Màng b?c th?c ph?m

Cách th?c hi?n:

??u tiên, tr?ng gà tách lòng ?? cho vào n?i cùng m?t ong, nh? vài gi?t tinh d?u b??i ?un l?a nh?, tr?n ??u h?n h?p. Sau 3 phút t?t b?p, ti?n hành thoa h?n h?p v?a r?i lên vòng 2. Chú ý ?? nóng, thoa ??u, nh? nhàng massage vùng b?ng. Sau ?ó dùng màng b?c th?c ph?m qu?n quanh b?ng (??ng qu?n quá ch?t, ?nh h??ng t?i s?c kh?e). B?n có th? n?m trong ch?n trùm kín, kho?ng 1 ti?ng thì t?m s?ch v?i n??c ?m. Th?c hi?n ??u ??n 2-3 l?n m?i tu?n ?? có k?t qu? t?t nh?t.

L?u ý: Ph??ng pháp gi?m m? b?ng này không áp d?ng cho ng??i b? b?nh tim m?ch, cao huy?t áp, giãn t?nh m?ch…

3. R??u g?ng

B?n thân g?ng có ch?a ch?t ch?ng oxy hóa, t?ng ?? pH cho d? dày, gi?m m? b?ng nhanh chóng và gi?m c? l??ng cholesterol.

Nguyên li?u:

G?ng 1kg

1 lít r??u tr?ng 45-50 ??

Cách làm:

– G?ng r?a s?ch, g?t v? r?i giã nh? ngâm v?i r??u tr?ng. Cho vào bình th?y tinh, ??y n?p k? sau 2 tháng có th? dùng ???c.

– Khi mà r??u g?ng ngâm ?? tháng ?? ngày, b?n dùng h?n h?p ?? ??p lên b?ng, massage trên b?ng 15 – 20 phút hàng ngày. Sau ?ó l?y kh?n s?ch lau, th?c hi?n 2-3 l?n m?i tu?n ?? ??t cháy m? th?a.

L?i khuyên:

– Bên c?nh vi?c áp d?ng các ph??ng pháp gi?m m? b?ng trên, b?n c?n th??ng xuyên massage b?ng 10 – 20 phút m?i ngày.

– Áp d?ng ch? ?? ?n kiêng, ít calo

– U?ng ít nh?t 2 lít n??c m?i ngày

– T?p th? d?c, các bài t?p h? tr? gi?m cân, gi?m m? b?ng. Vinny Curry Jersey

BÌNH LUẬN