Trang ?i?m không có ngh?a là ph?i tô v? th?t nhi?u lên khuôn m?t, hay bi?n b?n tr? thành m?t ng??i hoàn toàn khác. N?u b?n ?i làm, ?i h?c hay ?i d?o ph? thì trang ?i?m t? nhiên là thích h?p nh?t. Phong cách trang ?i?m t? nhiên không khi?n b?n tr? nên khác l?, mà tôn lên nh?ng nét ??p nh?t trên g??ng m?t, giúp b?n cu?n hút h?n.

N?u nh? b?n quan ni?m trang ?i?m ??p là ph?i th?t khác l?, th?t ??c ?áo thì không hoàn toàn ?úng ?âu nhé. Ngày nay, trang ?i?m t? nhiên m?i là phong cách ???c ?a chu?ng nh?t. B?i v?i l?i trang ?i?m nh? nhàng này, ph? n? ???c là chính h?. M? ph?m không ?eo cho h? m?t chi?c m?t n? hoàn toàn khác, mà ch? giúp tôn lên nh?ng ???ng nét ??p nh?t c?a khuôn m?t mà thôi. ?i?n hình nh? cách trang ?i?m t? nhiên gi?ng h?t Song Hye Kyo s? khi?n b?n tr? nên vô cùng cu?n hút và xinh ??p.

Cách trang ?i?m sao cho ??p nh?t
Cách trang ?i?m sao cho ??p nh?t

Phong cách trang ?i?m nh? nhàng, ??n gi?n có th? ?ng d?ng d?ng hi?u qu? trong nh?ng ho?t ??ng hàng ngày c?a b?n nh? ?i làm, ?i h?c, d?o ph? hay h?n hò. Hãy xem nh?ng h??ng d?n c? th? d??i ?ây ?? bi?t cách trang ?i?m sao cho ??p nh?t nhé.

Kem d??ng

Bôi kem d??ng ?m cho da tr??c khi trang ?i?m là m?t b??c quan tr?ng mà ít ng??i ?? ý t?i. Kem d??ng ?m s? cung c?p n??c cho làn da, giúp l?p trang ?i?m m?n và bám lâu h?n. ??ng th?i, nó c?ng gi?ng nh? 1 l?p b?o v?, làm gi?m tác ??ng c?a m? ph?m t?i làn da. Do ?ó, b?n ??ng bao gi? quên d??ng ?m da tr??c khi make up nhé.

Ph?n n?n

?? có l?p trang ?i?m t? nhiên, b?n nên ch?n lo?i ph?n n?n có tông cùng v?i màu da. N?u b?n ch?n màu ph?n quá sáng hay quá t?i, s? khi?n làn da sau khi trang ?i?m nhìn không th?t, t?o c?m giác dày c?m, m?t ?i v? t? nhiên.

Trang ?i?m nhìn không th?t, t?o c?m giác dày c?m, m?t ?i v? t? nhiên

Trang ?i?m nhìn không th?t, t?o c?m giác dày c?m, m?t ?i v? t? nhiên

Kem che khuy?t ?i?m

Kem che khuy?t ?i?m có th? tr? thành phép màu giúp b?n gi?u ?i m?i ?i?m không ??p trên g??ng m?t. Qu?ng thâm quanh m?t, nh?ng n?t m?n x?u xí hay v?t tàng nhan ??u có th? gi?u ?i nh? kem che khuy?t ?i?m. B?n nên ch?n lo?i kem có tông màu vàng và sáng h?n da m?t tông nhé. B?n l?u ý r?ng, khi dùng kem che khuy?t ?i?m nên bôi l?p m?ng, tán ??u b?ng tay ho?c mi?ng mút. Tránh bôi quá dày kem, s? t?o ra các n?p nh?n trên m?t, khi?n l?p n?n kém t? nhiên.

Ph?n ph?

Sau b??c t?o l?p n?n cho da, b?n nên dùng thêm ph?n ph? ?? trông t? nhiên h?n. ??ng th?i ph?n ph? s? giúp g??ng m?t thêm m?n màng và t??i t?n. B?n hãy ch?n ph?n ph? tone màu da nhé.

K? m?t

N?u trang ?i?m t? nhiên thì b?n không nên k? m?t quá ??m, hay dùng bút ?? t?o hình cho ?ôi m?t nhé. B?i ?i?u ?ó s? khi?n b?n trông r?t khác l? ??y. B?n ch? nên k? m?t ???ng vi?n m?t th?t m?nh mà thôi. Nó s? giúp ?ôi m?t trông ??m nét và to tròn h?n.

Thêm m?t ?i?u quan tr?ng khi trang ?i?m m?t là hãy t?o dáng lông mày th?t t? nhiên, và luôn nh? dùng chì k? mày ho?c ph?n tán mày sáng h?n màu tóc m?t chút nhé.

Mascara

?ôi m?t c?a b?n s? long lanh và cu?n hút h?n r?t nhi?u n?u bi?t cách s? d?ng mascara. B?n có th? không k? m?t, nh?ng hãy chu?t m?t l?p mascara cho ph?n mi nhé. Tuy nhiên, b?n không nên chu?t mascara quá dày, s? khi?n ?ôi m?t tr? nên n?ng n? và không còn gi? ???c v? t? nhiên.

Ph?n m?t

Thêm m?t chút ph?n m?t s? giúp ?ôi m?t sâu và hút h?n h?n. Nh?ng màu ph?n m?t g?n v?i màu da th??ng ???c ?u tiên khi mu?n trang ?i?m nh? nhàng, ??n gi?n. B?n dùng c?, tán màu ph?n sáng lên toàn b? b?u m?t làm n?n. Ti?p ?ó, dùng màu ph?n tông trung bình tán lên phía trên mí m?t chút. Cu?i cùng, dùng màu ph?n t?i h?n nh?n ? góc ngoài c?a m?t. Hãy tán nh?ng l?p ph?n m?ng và th?t ??u nhé.

Ph?n má

Ph?n má s? giúp b?n thêm ph?n r?ng r? và t??i t?n. Th? nên chúng không th? thi?u ???c trong phong cách trang ?i?m m?t t? nhiên. B?n nên ch?n lo?i ph?n má màu h?ng nh?t ho?c cam ?ào. Dùng c? tán m?t l?p m?ng t? vùng gò má xéo lên chân tóc. Hãy nh? d?m thêm m?t chút vào trán và ph?n c?m c?a b?n nhé.

bi-quyet-trang-diem-tu-nhien-hut-hon-phai-manh-003

Son

Son môi là th? không bao gi? thi?u ???c trong túi ?? c?a m?i cô gái. N?u chu?ng cách trang ?i?m ??n gi?n, nh? nhàng b?n nên ?u tiên nh?ng màu son nh?t nh? h?ng ph?t, cam ?ào, h?ng nude… Bên c?nh ?ó, nh?ng màu son bóng nh? nhàng c?ng vô cùng thích h?p v?i cách trang ?i?m m?t t? nhiên ??y.

Theo Sanhdieu

 Phil Rizzuto Womens Jersey

BÌNH LUẬN