M?t ong t? x?a ?ã ???c coi nh? th?o d??c thiên nhiên. ??n nay, chúng còn ???c coi nh? m? ph?m ??t ti?n giúp tr?ng da nhanh chóng.

M?t ong giúp b?n làm tr?ng da m?t cách hi?u qu?
T?m tr?ng v?i m?t ong không còn là ph??ng pháp m?i m?. Vì t? lâu công d?ng làm ??p c?a m?t ong ?ã ???c r?t nhi?u ng??i bi?t ??n. Trong m?t ong có ch?a r?t nhi?u vitamin A, C, E , B1, B2 và khoáng ch?t c?n thi?t khác nh? ??ng, s?t, cali, ph?t pho, magie… Khi t?m tr?ng v?i m?t ong, các d??ng ch?t này s? th?m sâu vào trong, nuôi d??ng da tr?ng h?ng kh?e m?nh. ??ng th?i m?t ong còn giúp làm gi?m các b?nh ngoài da nh? viêm l? chân lông, m?n tr?ng cá, các v?t thâm c?ng d?n bi?n m?t.

bi-quyet-tam-trang-tu-mat-ong-ban-da-biet-chua

M?t l?i ích n?a khi t?m tr?ng v?i m?t ong mà b?n nên bi?t là trong m?t ong có ch?a các axit amin giúp cung c?p và duy trì ?? ?m cho da, ??y lùi quá trình lão hóa, giúp da luôn c?ng m?n và t??i tr?. H?n n?a hàm l??ng ch?ng oxy hóa khá cao giúp b?o v? da kh?i tác h?i c?a ánh n?ng m?t tr?i, h? tr? kh? n?ng ?àn h?i, giúp tr? hóa làn da.

Công th?c t?m tr?ng v?i m?t ong

Nguyên li?u:

– 1 tách s?a

– 1/2 tách m?t ong nguyên ch?t

– 2 thìa gel tinh ch?t lô h?i

Th?c hi?n:

– ?? t?t c? nh?ng h?n h?p trên vào m?t cái ch?u l?n.

– Thêm ít n??c ?m sao cho xâm x?p, tr?n ??u tay.

– Tr??c khi t?m, b?n cho h?n h?p này vào b?n cùng v?i n??c ?m và n?m th? giãn t? 20 phút – 30 phút.

bi-quyet-tam-trang-tu-mat-ong-ban-da-biet-chua-01

H??ng s?a t??i và m?t ong quy?n l?i cùng c?m giác khoan khoái ???c ngâm mình trong dung d?ch ??c bi?t này, s? khi?n b?n có c?m giác nh? ???c t?n h??ng nh?ng gi? phút tuy?t v?i t?i các spa h?o h?ng.

Ngu?n: khoedep

 Bobby Smith Jersey

BÌNH LUẬN