Bí quyết làm đẹp da mặt tại nhà cho da căng, trắng mịn

0
204

Làm con gái ai c?ng ao ??c có ???c làn da tr?ng h?ng ??p t? nhiên. Tuy nhiên không ph?i ai sinh ra c?ng ???c tr?i phú cho ?i?u ?ó. Th?i ti?t, tu?i tác và nh?ng tác ??ng c?a môi tr??ng hay do gen di truy?n khi?n làn da c?a b?n s?m ?en, kém m?n. V?y hãy tham kh?o ngay bí quy?t làm ??p da m?t b?ng nguyên li?u t? nhiên d??i ?ây b?n s? có làn da tr?ng m?n nh? ý.

Bí quy?t làm ??p da m?t b?ng tr?ng gà

Trong tr?ng gà ch?a nhi?u omega 3 và các lo?i vitamin t?t cho da. ?n tr?ng gà không nh?ng giúp b?n thông minh, cao l?n kh?e m?nh và còn giúp làn ra sáng kh?e h?ng hào. N?m ???c nh?ng l?i ích t? tr?ng gà, nhi?u ch? em s? d?ng nó nh? m?t bí quy?t làm ??p da m?t h?u hi?u:

da-cang-trang-min-voi-bi-quyet-lam-dep-da-mat-tai-nha-02

Làm ??p da b?ng lòng tr?ng: B?n tách tách riêng lòng tr?ng ra m?t bát con, khu?y m?nh tay cho t?i khi n?i b?t. Thoa lên m?t, ?? kho?ng 15 – 30 phút ??i t?i khi nó khô l?i r?i r?a b?ng n??c ?m.

Làm ??p da b?ng lòng ??: B?n tách l?y lòng ?? tr?ng gà, cho thêm vài gi?t chanh vào lòng ?? thoa ??u lên m?t. ??i m?t lúc cho lòng ?? khô l?i, b?n g? xu?ng và r?a b?ng n??c mát (cho l? chân lông khít l?i).

Bí quy?t làm ??p da m?t b?ng s?a t??i

S?a t??i có ch?a r?t nhi?u dinh d??ng nh? protein, lipid, vitamin và các khoáng ch?t t?t cho s?c kh?e và giúp da m?t sáng m?nh, ch?ng l?i các tác nhân x?u t? môi tr??ng.

Ngoài vi?c u?ng s?a t??i hàng ngày ?? b? n?p n?ng l??ng cho c? th? b?n có th? dùng chúng làm s?a r?a m?t ho?c m?t n? làm tr?ng da th??ng xuyên

da-cang-trang-min-voi-bi-quyet-lam-dep-da-mat-tai-nha-01

Cách ??p m?t n? b?ng s?a t??i r?t ??n gi?n. B?n có th? dùng s?a t??i ?? r?a m?t sau ?ó ti?p t?c thoa chúng lên m?t m?t và l?n n?a. ?? l?u l?i trên da kho?ng 20 ??n 30 phút t?i lúc s?a khô. Sau ?ó r?a l?i v?i n??c ?m, áp d?ng liên t?c hàng ngày b?n s? th?y da m?t tr?ng lên m?t cách t? nhiên. ?ây là bí quy?t làm ??p da m?t r?t hi?u qu? mà b?n ch? em nên l?u l?i và áp d?ng n?u mu?n luôn có làn da ??p nhé.

Ngoài ra, b?n c?ng có th? tr?n s?a t??i v?i khoai tây nghi?n nát, làm tr? hóa da b?ng cách ??p m?t n? ??p m?t 3 l?n m?t tu?n c?ng r?t hi?u qu?.

Bí quy?t làm ??p da m?t v?i chu?i

Chu?i là lo?i trái cây b? d??ng có l?i cho da c?ng nh? c? th? c?a b?n. Bên c?nh công d?ng gi?m cân gi? dáng ng?c eo thon, chu?i còn giúp ch? em có ???c làn da ??p m?n màng. B?ng cách ?n kho?ng 5 qu? chu?i m?i ngày ho?c ??p m?t n? b?ng chu?i b?n s? có ngay làn da ??p nh? ý.

Làm ??p b?ng chu?i
Làm ??p b?ng chu?i

Nhi?u nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng trong chu?i r?t giàu vitamin, khoáng ch?t và ch?a m?t l??ng l?n magiê, kali, s?t, k?m, acid folic và protein tryptophan. B?n có th? cho thêm chút s?a bò và n??c vào tr?n ??u cho s?n s?ch. Dùng nó làm m?t kho?ng 20 phút r?i r?a l?i b?ng n??c s?ch s? giúp da m?n màng tr?ng sáng.

V?i nh?ng bí quy?t làm ??p da m?t trên ?ây hi v?ng s? giúp ích ch? em nhi?u trong công cu?c làm ??p cho mình.

Chúc ch? em làm ??p thành công!

Theo: cangdamat.net

 Alexander Mogilny Jersey

BÌNH LUẬN