Có l? không ai qua ???c Công n??ng c?a n??c Anh cho danh hi?u: “Mái tóc ??p nh?t n?m”. ?i?u k? di?u ? ?ây là Kate s? h?u nh?ng l?n tóc nâu b?ng b?nh, xo?n g?n sóng nh?, dày m??t và ???c t?o ki?u hoàn h?o ngay c? trong th?i gian mang b?u.

Bi?t ???c l?i th? c?a mình là mái tóc, Kate ?ã có r?t nhi?u “bi?n hóa” v?i nhi?u cách làm ki?u khác nhau: ?? xõa, c?t m?t n?a, b?i, ??i nón. Dù v?i phong cách nào, cô c?ng luôn mang hình ?nh d?u dàng, n?n nã, quý phái và c?c k? xinh ??p.

Trong su?t th?i kì mang b?u “hoàng t? bé” George, công n??ng v?n luôn gi? ???c mái tóc ??p và trendy. Th? m?i bi?t quan ni?m “b?u là ph?i x?u” ?ã quá ? l?i th?i.

Bí quy?t ?? có ???c mái tóc ??p nh? Kate Middleton (dù b?n có mang b?u hay không) ?ó là:

– Ki?u c?t t?ng nh?ng không t?a tóc m?ng, m?t mái tóc ??p không ph?i nh?m ?? tr?ng tr? k? thu?t c?a ng??i c?t mà ph?i tôn vinh khuôn m?t và v? ??p c?a ng??i ph? n?.

– U?n nh? ?? tóc có v? dày và ph?ng h?n, ??ng th?i giúp b?n d? dàng t?o ki?u.

– Ph? ki?n nh? n?, nón xinh xinh s? giúp b?n n?i b?t t?i các s? ki?n trang tr?ng.

– M?t chút x?t bóng tóc cho nh?ng l?n tóc óng ánh tràn ??y s?c s?ng.

bi-quyet-de-co-duoc-toc-dep-nhu-kate-middleton bi-quyet-de-co-duoc-toc-dep-nhu-kate-middleton-05 bi-quyet-de-co-duoc-toc-dep-nhu-kate-middleton-04 bi-quyet-de-co-duoc-toc-dep-nhu-kate-middleton-02

bi-quyet-de-co-duoc-toc-dep-nhu-kate-middleton-06

Ngu?n: T?p chí Phái ??p ELLE

 Taylor Lewan Authentic Jersey

BÌNH LUẬN