Bi?t da m?t thu?c da nh?n, da nh?y c?m, da khô, da th??ng, da h?n h?p giúp b?n ch?m sóc da hi?u qu? h?n ?úng không? B?n ?ã bi?t da m?t mình thu?c lo?i nào ch?a? N?u b?n ch?a bi?t cách nh?n bi?t các lo?i da chính xác thì nh?ng m?o phân bi?t các lo?i da sau s? giúp b?n.

Có 5 lo?i da c? b?n là: da nh?n, da nh?y c?m, da khô, da th??ng, da h?n h?p và m?i ng??i ??c tr?ng b?i 1 lo?i da khác nhau. Ít ai quan tâm mình thu?c lo?i da nào mà ch?n các s?n ph?m ch?m sóc da, m? ph?m th??ng theo “c?m tính” và s? thích. Nh?ng b?n c?n bi?t r?ng: m?i lo?i da có nh?ng tính ch?t riêng và c?n ch? ?? ch?m sóc da chuyên bi?t. T??ng nh? ??n gi?n nh?ng vi?c nh?n bi?t chính xác da m?t mình thu?c lo?i nào ?? t? ?ó ch?n kem d??ng da, s?a r?a m?t, m? ph?m trang ?i?m,… là vô cùng quan tr?ng.

ban-co-biet-da-mat-minh-thuoc-loai-nao-chua-2

Ví d? n?u ch?ng may ch?n s?a r?a m?t cho da nh?n ?? làm s?ch da khô thì ch?c h?n là da khô s? càng khô thêm th?m chí là d? b? kích ?ng và thay ??i tính ch?t da. Do ?ó, phân bi?t và nh?n bi?t da m?t là ki?n th?c c? b?n nh?t mà b?n c?n bi?t. Không quá khó kh?n ?? phân lo?i da m?t ?âu, th?c hi?n ??n gi?n theo các g?i ý sau ?ây b?n nhé!

2 cách phân lo?i da m?t nhanh nh?t

1. B?ng cách quan sát

Da nh?n: Quan sát th?y b? m?t da th??ng trong tr?ng thái nh?n dính và bóng nh?y, nh?t là bu?i sáng sau khi ng? d?y ho?c vào gi?a ngày hay sau vài gi? r?a m?t. Ngoài ra, da m?t c?ng dày h?n các lo?i da khác, l? chân lông to (nh?t là hai bên cánh m?i).

Ng??i s? h?u làm da này th??ng d? b? m?n ??c bi?t là m?n tr?ng cá và m?n b?c t?n công do da d? b? bám b?i và các ch?t nh?n d? làm bít t?c l? chân lông.

Da khô: Làn da thô ráp, s?n sùi, có th? xu?t hi?n các v?y nh? và n?p nh?n, l? chân lông nh?. Trái v?i da nh?n, da khô tuy?n bã nh?n ho?t ??ng kém nên làn da không ???c gi? ?m t? nhiên, d? b? n?t n? nh?t là nh?ng ngày th?i ti?t hanh khô, vào mùa ?ông.

Da h?n h?p: Th??ng th?y nh?n ? vùng ch? T: trán, m?i và c?m nh?ng l?i khô ? hai bên má. Da h?n h?p c?ng d? b? m?n do l? chân lông to.

Da th??ng: B? m?t da m?m m?i, l? chân lông nh? và m?n màng, ?? ?àn h?i t?t, không quá nhi?u d?u nh? da nh?n hay thô ráp nh? da khô,… ?ây là lo?i da lý t??ng và d? ch?m sóc nh?t khi ít b? m?n và n?p nh?n.

Da nh?y c?m: Nh?ng ai s? h?u làn da nh?y c?m th??ng b? ng?a, n?i m?n, d? b? kích ?ng khi ti?p xúc v?i các tác nhân môi tr??ng hay m? ph?m do ??c ?i?m da m?ng. M?t s? ng??i còn nhìn th?y m?ch máu khi da quá m?ng.

ban-co-biet-da-mat-minh-thuoc-loai-nao-chua

2. B?ng cách dùng gi?y th?m d?u

?ây là cách thông d?ng và chính xác ?? b?n nh?n bi?t da m?t mình thu?c lo?i nào ??y! Cách th?c hi?n d? dàng nh? sau:

 

R?a m?t s?ch r?i ?? nh? v?y kho?ng 1h, sau ?ó cho gi?y th?m d?u áp lên vùng trán, m?i, má, c?m, hai bên cánh m?i. ??i kho?ng 5 phút thì g? gi?y th?m d?u ra và quan sát:

+ Da nh?n: Trên gi?y th? có v?t nh?n rõ, soi g??ng th?y da bóng (do ch?t nh?n), l? chân lông to.

+ Da khô: Không ho?c ít ?? l?i v?t d?u trên gi?y th?, soi g??ng th?y da m?t h?i s?n sùi, khô ráp, có nhi?u v?t n?t nh?.

+ Da th??ng: Không có v?t d?u trên gi?y th? (ho?c r?t ít), soi g??ng th?y làn da m?n màng, l? chân lông nh?.

+ Da h?n h?p: M?t vài mi?ng gi?y th? có v?t nh?n rõ, m?t vài mi?ng khác không th?y ho?c ít (th??ng thì gi?y th? ? vùng cánh m?i và c?m có v?t nh?n nh?ng ? gò má l?i không có); soi g??ng k? s? th?y có ch? da nh?n, có ch? da l?i khô, n?t n? ho?c không b? nh?n. Za’Darius Smith Womens Jersey

BÌNH LUẬN