Ngày nay, nhu c?u làm ??p và s? h?u làn da tr?ng sáng không ch? là ? phái n? mà còn r?t ???c quan tâm ? các ?áng mày râu. Quy?n làm ??p không ch? là c?a riêng phái ??p.

Tuy nhiên, cách tr?ng da dành cho nam gi?i không hoàn toàn gi?ng v?i n? gi?i. Làn da nam gi?i th??ng dày h?n và l? chân lông to h?n, làn da h? r?n ch?c và có s?c t? màu s?m h?n ? n? gi?i. B?i v?y, ?? có ???c làn da tr?ng sáng và kh?e m?nh nh? mong mu?n,các trai c?n có cách tr?ng da h?p lí cho riêng mình.

Sau ?ây là nh?ng 6 b??c c? b?n cho cách làm tr?ng da dành cho nam gi?i hi?u qu? nh?t.

B??c 1: Cung c?p ??y ?? Vitamin C, A, E

Vitamin C là m?t d??ng ch?t r?t quan tr?ng trong vi?c c?i thi?n s?c t? da, b?i vì vitamin C giúp b? sung c?u trúc ??ng nh?t cho da, tái t?o da làm da tr? nên t??i tr? h?n. Vitamin C có trong các lo?i hoa qu? trái cây có màu ??, ho?c trong lòng ?? tr?ng gà, s?a không béo, hàu…

Vitamin A là m?t thành t? giúp da s?n ch?c, kh?e m?nh và ít ?n n?ng. Là m?t chàng trai, thì ai c?ng mu?n nhìn da mình ??p nh?ng s?n ch?c ch? không tr?ng theo ki?u b? ng??i khác g?i “công t? b?t”. Vì th?, vi?c b? sung vitamin A là gi?i pháp t?i ?u nh?t. Vitamin A ???c tìm th?y nhi?u nh?t trong các th?c ph?m, th?c ?n giàu Beta Carotene, ph?i k? ??n nh?: ?u ??, d?a h?u, cà r?t, khoai tây…và vô s? các lo?i trái cây có màu s?m khác.

6-buoc-lam-trang-da-danh-cho-nam-gioi-hay-01

Và v?i da, vitamin E là ?i?u không th? thiêu, v?i tác d?ng tái t?o da và ch?ng oxy hóa da, do ?ó nó ng?n ng?a lão hóa và d??ng da r?t hi?u qu?. Vitamin E ch?a nhi?u trong: h?nh nhân, h?t d?, rau c?i xanh, rau bina, d?u th?c v?t, qu? b?…

Hãy cung c?p ?? d??ng ch?t ?? da kh?e t? sâu bên trong, ?ây là b??c quan tr?ng trong cách tr?ng da dành cho nam gi?i.

B??c 2: T?y t? bào ch?t

T?y t? bào ch?t giúp cho da nhanh tái t?o da m?i, lo?i b?i nh?ng t? bào không còn kh? n?ng nuôi d??ng, s?m màu ra kh?i da. Vi?c t?y t? bào ch?t nên áp d?ng 3 tu?n 1 l?n. B?n có th? t?y t? bào ch?t b?ng ph??ng pháp ??n gi?n nh? dùng chanh và ???ng xát nh? lên da, massage ??u ?? t? bào ch?t bong ra.

B??c 3: S? d?ng m?t n? tr?ng da m?t t? nhiên

Da m?t là vùng da nh?y c?m nh?t, b?n nên có cách ch?m sóc h?p lí và c?n th?n. B?n nên s? d?ng các lo?i m?t n? t? nhiên nh? m?t n? v?i m?t ong và s?a chua.

V?i cách làm tr?ng da dành cho nam b?ng m?t ong nguyên ch?t cùng v?i s?a chua giàu vitamin s? cung c?p ?? ?m t?i ?u cho da, ng?n ch?n n?p nh?n, làm sáng da, giúp da c?ng m?n h?n.

Cách làm:

Dùng 2 mu?ng m?t ong + 2 mu?ng s?a chua tr?ng không ???ng.
Tr?n th?t ??u s? cho ra lo?i m?t n? làm ??p da t? m?t ong và s?a chua ??c ?áo.
Bôi h?n h?p này lên da sau khi làm s?ch và gi? yên trong 15 phút, sau ?ó r?a m?t l?i v?i n??c ?m và lau khô.

B??c 4: T?m tr?ng da toàn thân v?i cám g?o

Bên c?nh vi?c d??ng và cung c?p ??y ?? vitamin, b?n c?ng nên chú ý tr??c tiên là giúp da mình tr?ng sáng lên. ?? th?c hi?n vi?c này b?n có th? s? d?ng ph??ng pháp c?c kì ??n gi?n là t?m tr?ng da toàn thân v?i cám g?o.

Cách làm:

Cho cám g?o vào cái túi v?i s?ch có dây bu?c r?i ngâm vào trong n??c ?m, bóp nh? túi cho ??n khi th?y ch?t s?a tr?ng ch?y ra h?t.
Thoa ??u ch?t s?a toàn thân và masage nh? kho?ng 2 – 3 phút.
R?i t?m s?ch m?t v?i n??c.

B??c 5: Cung c?p ?? n??c cho c? th?

Ai c?ng bi?t vi?c cung c?p n??c th??ng xuyên không nh?ng giúp c? th? thanh l?c t?t mà còn giúp cho da d? c?a b?n có ???c ?? ?m t?t, t?ng s?c s?ng và gi?m m?n v?i t? l? % c?c k? cao.

6-buoc-lam-trang-da-danh-cho-nam-gioi-hay-02

B??c 6: Th??ng xuyên tâp th? d?c

??i v?i phái m?nh vi?c gi? cho s?n s?c ?ã là m?t ?i?u không d?, mà mu?n m?t làn da v?a tr?ng sáng, m?n màng mà còn s?n ch?c kh?e m?nh l?i còn khó h?n r?t nhi?u.

Không chi?m quá nhi?u th?i gian, m?i ngày b?n có th? dành t? n?a ti?ng ??n 1 ti?ng ??ng h? cho các ho?t ??ng th? thao nh?: ch?y b?, c?u lông, nâng t?, gym… vi?c v?n ??ng nhi?u s? giúp ?ào th?i ch?t ??c ra ngoài, s?c tuy?n m? hôi ho?t ??ng t?t h?n tránh tình tr?ng bít l? chân lông. Bên c?nh ?ó còn giúp b?n kh?e m?nh, gi?m stress, da s?n ch?c, ?i?u hòa hóc-môn, t?ng tu?i th?.

“6 b??c c? b?n v?i cách làm tr?ng da dành cho nam gi?i hay nh?t” là bài vi?t ???c ?úc k?t t? nhi?u chia s? c?a các t? v?n c?ng nh? nhi?u phái m?nh v? cách tr?ng da dành cho nam gi?i, r?t mong b?n s? s? h?u ???c làn da h?ng mong ??c nhé!

Theo: Blogtrangda.com

 Saku Koivu Authentic Jersey

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây