M?t ?ôi m?t b? s?p mí, bu?n r?, thi?u sinh khí và ánh nhìn không linh ho?t s? làm m?t ?i nét quy?n r? trên g??ng m?t b?n. V?y ph?i làm sao ?? có ?ôi m?t ??p, sáng kh?e h?n? Hãy cùng h?c nhanh các cách ?? có ?ôi m?t ??p, to tròn sáng kh?e m?i ngày t? các chuyên gia b?n nhé!

Có m?t ?ôi m?t ??p long lanh là mong ??c c?a r?t nhi?u ng??i
Có m?t ?ôi m?t ??p long lanh là mong ??c c?a r?t nhi?u ng??i

Làm ??p m?t là ?i?u không h? khó kh?n. Ch?ng ph?i m?t quá nhi?u th?i gian ng?i tr??c bàn trang ?i?m, b?ng nh?ng m?o nh? t? ch? ?? sinh ho?t, ?n u?ng và thói quen d??i ?ây b?n s? tìm l?i cho mình ?ôi m?t kh?e ??p ??y nhé!

1. Cách ?? có ?ôi m?t ??p nh? ch? ?? ch?m sóc m?i ngày

M?t trong nh?ng cách ?? có ?ôi m?t ??p, sáng kh?e m?i ngày là ?n nhi?u trái cây và rau xanh, ??c bi?t là d?a h?u, d?a chu?t, bí ?ao. Không nên dùng n??c quá nóng ?? r?a m?t, không nên u?ng quá nhi?u n??c tr??c khi ?i ng?, b?i nó s? t?o 1 b?ng m?t khá l?n vào sáng hôm sau.

Trái cây c?ng là cách cho b?n có ???c 1 ?ôi ?t ??p t? nhiên
Trái cây c?ng là cách cho b?n có ???c 1 ?ôi ?t ??p t? nhiên

H?n th? n?a, b?n c?ng c?n chú ý r?ng, tr??c khi trang ?i?m mí m?t b?n nên dùng 1 mi?ng bông ??t và ??m b?o ?ã ?? trong ng?n mát t? l?nh kho?ng 3­5 phút ch??m nh? lên vùng m?t, vi?c này s? tránh ???c hi?n t??ng s?ng và thâm ? qu?ng m?t.
2. B?o v? ?ôi m?t là cách làm m?t trong và sáng m?i ngày

??i v?i nh?ng ng??i làm vi?c trong v?n phòng, ti?p xúc nhi?u v?i máy tính thì vi?c b?o v? cho ?ôi m?t l?i càng quan tr?ng. Không nên ?? m?t làm vi?c quá lâu trong th?i gian dài mà hãy ?? cho chúng 1 chút ngh? ng?i và th? giãn b?ng cách ??a m?t nhìn ra xa vào 1 v?t c? ??nh.
Khi ?ôi m?t m?t m?i, b?n tuy?t ??i không ???c d?i m?t, khi ?i d??i ánh n?ng c?n ph?i ?eo kính và không ?? m?t ti?p xúc nhi?u v?i ánh m?t tr?i. H?n th? n?a, vi?c n?m ng? g?c trên m?t bàn c?ng làm cho ?ôi m?t t?o thành nh?ng n?p nh?n hay qu?ng thâm ??y. Chính vì v?y, các ch? em hãy h?n ch? t?i ?a thói quen này ?? có ?ôi m?t ??p nhé!
3. Bí quy?t có ?ôi m?t ??p, sáng ng?i nh? ch? ?? ?n u?ng h?p lý

M?t ch? ?? ?n u?ng h?p lý ?? có ?ôi m?t ??p
M?t ch? ?? ?n u?ng h?p lý ?? có ?ôi m?t ??p

Ngoài vi?c ?n nh?ng lo?i trái cây hay rau xanh hàng ngày ?? có ?ôi m?t ??p h?n thì b?n c?ng c?n b? sung nh?ng lo?i th?c ph?m giàu ch?t keo ?? t?o s? liên k?t ch?t ch? gi?a các dây c? nh?: Lòng tr?ng tr?ng, th?t chân giò, cá, d?u gan cá,…

4. M?t s? cách ?? có ?ôi m?t to ??p và sáng kh?e h?n
?? có ?ôi m?t kh?e ??p, 1 s? m?o nh? d??i ?ây c?ng ???c nhi?u ng??i l?a ch?n:
– M?i sáng th?c d?y, l?y 2 ngón tay massage m?t theo h??ng t? trong ra ngoài.
– Tr??c khi ?i ng? kho?ng 10 phút, b?n l?y 1 mi?ng v?i l?nh ??p lên vùng m?t, ?i?u này s? làm gi?m ?i s? m?t m?i c?a c? m?t ??ng th?i giúp tinh th?n tho?i mái và s?ng khoái h?n.
– 1 bí quy?t khác giúp ?ôi m?t c?a b?n kh?e ??p h?n là l?y 2 chi?c thìa, ?? vào t? l?nh kho?ng 10 phút, sau ?ó l?y ra ch??m vào ?ôi m?t. Nh? v?y, m?t c?a b?n s? c?m th?y d? ch?u h?n r?t nhi?u ??y nhé! Mike Williams Jersey

BÌNH LUẬN